Zachraňme bartošovické baroko

Záchrana kostelů sv. Máří Magdalény v Bartošovicích a sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici je součástí projektu “Společně po nové cestě”, který se zaměřuje na oživení obce Bartošovice v Orlických horách a na vytvoření nových míst, která by jednak nabídla příjemné trávení volného času turistům a návštěvníkům těchto míst, ale zároveň by je přirozenou formou seznámila s pohnutou historií tohoto místa (vysídlení původních německých obyvatel, pomalý zánik za komunistického režimu) a s kulturním a historickým významem zde zachovaných památek.

Toho chceme dosáhnout ve spolupráci s německými partnery, to je s těmi, kteří zde žili nebo s jejich potomky. Turistům z ČR, Německa i sousedního Polska bychom tak nabídli prožití příběhu zkázy a obnovy této krásné části Orlických hor, ale i místo k relaxaci, meditaci a odpočinku a také edukativní expozice tematicky propojené s bohatou, dramatickou historií a dědictvím regionu. V neposlední řadě je cílem projektu přispět k obnově a oživení místních kulturních památek a doplnit síť pěších a cyklistických stezek v regionu.

Projekt je situován do obce Bartošovice v Orl.h. a propojuje dvě její části, vzdálené od sebe několik kilometrů. Cílem projektu je vytvořit naučnou stezku a zajímavou náplň, která  začíná na nově budovaném dětakém hřišti v centru obce a dále povede turisty (pěší i cyklisty) ke  kostelu sv. Máří Magdalény v Bartošovicích v Orl.h., k chráněným dílnám Kopeček, orlickohorskou přírodou, výhledem na sousední polskou stranu a  pak ke kostelu sv. Jana Nepomuckého  na Vrchní Orlici (část obce Bartošovice v Orl.h., původně samostatná ves, jež zanikla po vysídlení po druhé světové válce).

Partnery projektu jsou Obec Bartošovice v Orlických horách, Sdružení Neratov, Římskokatolická farnost Neratov, Muzeum turistiky, řemesel a zimních sportů Deštné v O.h., Komunita Chemin neuf a německý partner.

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti, fy Alza a Isolit- Bravo

O bartošovických kostelích

Jedeme-li od Orlického Záhoří údolím Divoké Orlice, nemůžeme minout dominantu poutního kostela Panny Marie Nanebevzaté v Neratově, který svou velikostí, prosklenou střechou a působivě opraveným interiérem upoutá snad každého, kde do něj vstoupí. V Neratově také působí Sdružení Neratov, které pečuje o osoby s lehkým mentálním postižením a usiluje o návrat plnohodnotného života do vysídlené obce. Když se budeme blížit k Bartošovicům, uchvátí nás pohled na kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici, který je až překvapivě krásně zasazen do panaramatu Orlických hor.

V Bartošovicích samotných, na návrší nad vsí s roztroušeným osídlením byl mezi léty 1731-46 vybudován barokní chrám zasvěcený Sv. Máří Magdaléně. Kostel je jednolodní, obdélný s polygonálním presbytářem. Na západní straně se zvedá hranolová věž. Tato relativně strohá barokní stavba poznamenaná požárem na počátku 20.století, ukrývá překrásný a velmi cenný interiér. Hlavní oltář nese rámový obraz ze 40. let 18. století s výjevem patronky kostela a sochami sv.Víta a sv. Jeronýma.

Pravým pokladem jsou však dva poboční oltáře. Pravý oltář sv. Václava čerpá své pojetí z gotického konceptu vera effigies (- pravdivé zobrazení). Mistr řezbář vyřezal přemyslovskou orlici v jejímž středu je obraz sv. Václava a okolo něj pak zobrazení našich zemských patronů. Ač jsme v oblasti národnostně smíšené, spatřujeme zde jasný obraz společnosti prosté nacionalismu a vyznávající tzv. zemské vlastenectví.

Levý oltář Panny Marie je zasazen v rámu z mystické růže (symbol čistoty a cnosti). Assumpta – nanebevstoupení Panny Marie – je dle křesťanského učení událostí v dějinách spásy. Okolo středového obrazu jsou pak medailonky zobrazující příběh Ježíše Krista.

Každý tento oltář samostatně je velmi cenným uměleckým dílem nemajícím v široké oblasti obdoby. Ovšem přítomnost obou těchto oltářů v jednom chrámu hovoří o zcela unikátním postavení kostela v regionu a jeho významu pro farníky. Barokní mistr vyhotovil tuto zakázku plnou symboliky pro horský kostel pro spásu i pro potěšení lidí upírajících svou mysl i pohled, ve smyslu barokní zbožnosti, ke svému chrámu.

Je naší povinností pečovat o dědictví nám svěřené, abychom jej mohli předat dalším generacím. B.Dragoun

Hlavní oltář, sousoší Kalvárie a Kazatelna jsou dalšími krásnými prvky barokní výzdoby kostela.

 

 

Doporučení – nepotřebuje komentáře:

Ve své badatelské práci jsem se setkal s mnoha uměleckými díly, která hluboce oslovovala lidi širokého spektra názorů a estetických nároků. Jedním z takových děl je i svatováclavský oltář v kostele v Bartošovicích. Zcela originální je podoba oltáře ve formě svatováclavské orlice. Jeho zasvěcení a ikonografie poukazuje nejen na svatého Václava jako dědice české země, ale také je na něm vyobrazen sbor českých zemských patronů – ochránců království. Pozoruhodná je skutečnost, že ve sboru patronů jsou zobrazeni také věrozvěsti Cyril a Metoděj, jejichž úcta má stejně hluboké kořeny v Čechách i na Moravě. V Čechách jsou spojeni s barokní legendou o přenesení paladia země české z oblak. Důležitá je i skutečnost , že v Bartošovicích žilo před druhou světovou válkou německé obyvatelstvo, které uctívalo v duchu zemského patriotismu ty samé patrony jako obyvatelstvo mluvící česky,

Tento oltář je tedy také důkazem duchovní sounáležitosti všech obyvatel naší země a jako takový musí být zachován i pro naše potomky. Velmi podporuji to, aby bylo přístoupeno k jeho restaurováni.

V úctě prof. PhDr, Ing. Jan Royt, PhD, DrSc, prorektor univerzity Karlovy v Praze

Bartošovický kostel sv. Máří Magdalény je jediný z bartošovických kostelů, který si zachoval podobu tak, jak jej také pamatují původní němečtí obyvatelé. Když nám byla dána výjimečná příležitost zachovat tento kostel v celé jeho kráse, nepromarněme ji…

Aktuality

 • Číst dál
  Restaurování oltáře českých patronů
 • Číst dál
  Začíná restaurování interiéru bartošovického kostela
 • Číst dál
  Světýlka rozzáří kostel ve Vrchní Orlici
 • Číst dál
  Pozvánka na svatováclavské setkání
 • Číst dál
  Kardinál Duka v kostele v Bartošovicích
 • Číst dál
  Pietní místo na hřbitově v Bartošovicích
 • Číst dál
  Prohlídka kostela v Bartošovicích