Restaurování oltáře českých patronů

Restaurování bočního Oltáře českých patronů z kostela svaté Máří Magdaleny v Bartošovicích v Orlických horách, architektura, dekorativní a figurální dřevořezba.

V roce 2018 byly zahájeny práce na restaurování Oltáře českých patronů z kostela svaté Máří Magdaleny v Bartošovicích v Orlických horách. Z provedeného vstupního restaurátorského průzkumu realizovaného v roce 2016 bylo zřejmé, že stav této cenné barokní památky je havarijní.

Pru budoucí úspěšný restaurátorský zásah bylo nezbytné provést celkovou demontáž památky. Již při tomto úkonu se potvrdila závažnost aktuálního stavu, zejména napadení oltáře dřevokazným hmyzem a dřevomorkou domácí. Rozsah napadení červotočem byl vysoký, zcela havarijní především v úseku reliéfu s motivem svatého Václava na poli a vinici. Dřevní hmota zde byla zcela požrána, samovolně se bortila, dřevní prach se sypal z trhlin, defektů a otvorů po dřevokazném hmyzu. Ke zhroucení vlastní vahou nedošlo pouze díky klihokřídovým podkladovým vrstvám, které vytvořily „nosný korpus“. Před samotnou manipulací s touto částí památky bylo nutné zhotovit konstrukci, která roznášela váhu reliéfu. Byl proto sestaven pomocný rám „sendvičového“ typu, do kterého se reliéf podařilo přikotvit. Teprve poté mohla být prováděna obezřetná manipulace.

Spodní partie památky byly vlivem nadměrné vlhkosti značně napadeny dřevomorkou domácí. Její viditelný rozsah zahrnoval schodové stupně, nejnižší díl soklu mensy, boky oltáře a záda svatostánku. Dřevní hmota byla destruována do té míry, že se bortila již po vyvinutí nepatrného tlaku. Na místě samém bylo pod dohledem příslušné zástupkyně Národního památkového ústavu v Josefově rozhodnuto o tom, že schodové stupně budou rozebrány a ihned odstraněny z kostela, všechny ostatní napadené části budou důsledně likvidovány a analogicky nahrazeny v rámci truhlářské revize. V rámci demontáže byla průběžně prováděna fixace klihokřídových podkladů, které se v rozsáhlých plochách stříškovitě zvedaly a samovolně oddělovaly od podložky.

Po demontáži a přípravě na transport byl oltář kompletně ozářen ionizačními paprsky izotopu Co60, čímž došlo k likvidaci škůdců parazitujících na kulturní památce.

Poté, co byl oltář přemístěn do atelieru restaurátora, byla provedena petrifikace (zpevnění) dřevní hmoty. Dekorativní a figurální dřevořezba byla petrifikována dlouhodobým nořením v lázni. Ostatní části bez výraznějších známek napadení dřevokazným hmyzem byly petrifikovány lokálně opakovanou injektáží a nátěrem. Celoplošně pak byly jednotlivé díly ošetřeny několikanásobným nástřikem a nátěrem insekticidního a fungicidního přípravku.

Po nutné technologické pauze bylo možné přistoupit k truhlářské revizi. Napadené úseky dřevomorkou domácí byly vyříznuty a analogicky nahrazeny novými prvky ze smrkového masivu. Pravý bok oltáře přiléhající k mense byl vyroben nový. Zde se totiž dřevní materiál nadměrně bortil a propadal, dřevo bylo dřevomorkou zcela strávené. V případě reliéfu s motivem svatého Václava bylo nutné velice šetrně vyjmout havarijně destruované části dřevního korpusu, které nebylo možné dostatečně napetrifikovat (dřevní moučka vzniklá požerky dřevokazného hmyzu je prakticky nenasákavá a zcela nesoudržná, sypká, vakuová petrifikace nepřicházela v úvahu vzhledem ke stavu dřevní hmoty, došlo by ke zborcení) a nahradit novým materiálem. Tyto „plomby“ zvýšily konstrukční stabilitu tak, aby bylo možné s reliéfem alespoň částečně manipulovat. Pro zvýšení samonosnosti pak byl ze zadní strany přidán dubový rošt roznášející váhu reliéfu a umožňující nutnou cirkulaci vzduchu za reliéfem. Všechny tyto úkony byly realizovány s maximální šetrností a opatrností, naštěstí bez poškození klihokřídového korpusu s polychromiemi.

Po ukončených truhlářských prací byl reliéf opětovně petrifikován  v lázni z důvodu snahy o co nejvyšší proniknutí zpevňující látky do poškozeného originálu.

Pro etapu roku 2018 bylo dále počítáno se zahájením snímání druhotných povrchových úprav. Na základě výsledků rozšířeného restaurátorského průzkumu a konzultací s MgA. Bc. Táňou Šlézovou z památkového ústavu bylo rozhodnuto, že se přistoupí ke snímání na originální polychromie provedené v malovaných červeno-růžových a šedých mramorech na oltářní architektuře se stříbřeným svatostánkem a se zlacenými a stříbřenými detaily dekorativní dřevořezby. V případě figurální výzdoby bude prezentována taktéž nejstarší polychromie v růžových tělových odstínech. Na základě tohoto rozhodnutí bylo přistoupeno k postupnému snímání sekundárních polychromií na svatostánku a dvou andělech oltářního retabula. Snímání bylo prováděno rozpouštědly s aditivy, mechanickým dočištěním skalpely a neutralizací pomocí zamývání terpentýnového oleje.

Těmito pracemi byla ukončena první etapa restaurování bočního oltáře. Přejme kostelu svaté Máří Magdaleny i všem jeho návštěvníkům a dobrodincům, aby se Duše baroka, jak se mobiliáři kostela přezdívá, postupně navracela v plném lesku a rozsahu tam, kde je její místo.